Dời thời gian open máy chủ Kim Sơn đến 19h ngày 10/3/2018